معرفی مدیریت دوره های پودمانی

مسئول
دکتر خانی

دکتر حامد خانی

  • Hkhani83@yahoo.com
  • 41134 داخلی 618
  • دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
  • علم سنجی
  • رزومه
  • google scholar
  • scopus
کارشناس
زینب مولایی
زینب مولایی
  • 41134 داخلی 622