معرفی مدیریت امور هیات علمی

مسئول
دکتر شیما علی ابراهیمی

دکتر شیما علی ابراهیمی

  • ebrahimi.sh@smums.ac.ir
  • 41134 داخلی 809
  • دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
  • علم سنجی
  • رزومه
  • google scholar
  • scopus
کارشناس
زینب مولایی
زینب مولایی
  • 41134 داخلی 622
  • faculty.affairs@smums.ac.ir