معرفی مدیریت امور آموزشی

مسئول
مونا نسوری

خانم مونا نسوری

  • 41134 داخلی 603
  • دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

کارشناسان مدیریت امور آموزشی

مونا نسوری

کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
مونا نسوری
مدیر آموزش و مسئول تک دروس
41134 داخلی 603

سمیرا شهبازی

کارشناسی ارشد
خانم شهبازی
کارشناس یادگیری الکترونیکی و آموزش پزشکی
41134 داخلی 624

حورا احمدی

کارشناسی شیمی
حورا احمدی
کارشناس مسئول سامانه ها
41134 داخلی 612

زهرا حسینی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
زهرا حسینی
کارشناس فنی سامانه های آموزشی و تک دروس
41134 داخلی 617

فاطمه طهماسبی

کارشناسی علوم اجتماعی
فاطمه طهماسبی
کارشناس آموزش مداوم
41134 داخلی 119

سارا هادیان

کارشناسی مهندسی نرم افزار
سارا هادیان
کارشناس سامانه های آموزشی
41134 داخلی 605

فروزان عشوری

کارشناسی ارشد
خانم عشوری
کارشناس یادگیری الکترونیکی و آموزش پزشکی
41134 داخلی 607

نسرین خدابخشی

کارشناسی
خانم خدابخشی
کارشناس پزشک خانواده
41134 داخلی 616